Change background image

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun Jun 03, 2012 11:57 pm
avatar
avatar

Admin

số lượng các bài
giảng rất phong phú cũng như hình thức đẹp, lượng kiến thức rất hay. Các
bạn xem và cảm nhận. trungkien đánh giá đây là kho tài liệu cực kỳ hữu
ích đối với các giáo viên, sinh viên, học sinh chuyên hóa…

Introduction to Chemistry:
Lesson Plans & Lecture Outlines
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] ([You must be registered and logged in to see this link.]) [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] ([You must be registered and logged in to see this link.]) [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*Corwin Textbook Questions
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]PowerPoint
*[You must be registered and logged in to see this link.] (288 slides) [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] (31 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (23 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (40 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (12 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (49 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (6 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (21 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (16 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (23 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (17 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (20 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (11 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (12 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (58 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (17 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]


Worksheets
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] ([You must be registered and logged in to see this link.]) [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] (external link)
*Blank [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Demonstrations
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Melting Mole Dollar
[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
Safety shower & eyewash
Acetone / NH4OH / R-OH / H2O (safety)


Labs
Labs should be done under teacher supervision and all safety
issues should be addressed before beginning the lab.

*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] & [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] (external link)
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] (external link)
*[You must be registered and logged in to see this link.]


Topics Review
Get a refresher on topics we use throughout the semester.

*[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]USDA website
*[You must be registered and logged in to see this link.]Dartmouth website
*[You must be registered and logged in to see this link.] (external link)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (external link)
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*Point Total Page [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] & [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
Lesson Plans & Lecture Outlines
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] (19 pages) ([You must be registered and logged in to see this link.]) [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*Corwin Textbook Questions
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


PowerPoint
*[You must be registered and logged in to see this link.] (348 slides) [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] (32 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (19 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (34 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (6 slides)
[You must be registered and logged in to see this link.] (6 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (3 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (13 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (18 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (4 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (33 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (7 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (15 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (11 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (37 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (14 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (2 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (5 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (10 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (8 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (12 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (51 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (8 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (16 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (16 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (17 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.]


Worksheets
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] pdf [You must be registered and logged in to see this link.]


*[You must be registered and logged in to see this link.] Chem Matters April 1984 Questions
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] questions pdf
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] pdf
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Demonstrations
Gumball Sucker
Centrifuge
Filtration
Distillation
Electrolysis
Super-heated Steam
Blue-bottle (methanol) explosion
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
Space Shuttle tile


Labs
Labs should be done under teacher supervision and all safety
issues should be addressed before beginning the lab.


*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Topics Review
Get a refresher on topics we use throughout the semester.

*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]
Lesson Plans & Lecture Outlines
*[You must be registered and logged in to see this link.] (23 pages) [You must be registered and logged in to see this link.] ([You must be registered and logged in to see this link.]) [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


PowerPoint
*[You must be registered and logged in to see this link.] (245 slides) [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] (19 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (18 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (21 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (35 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (12 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (29 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.](2 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (14 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (66 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (54 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (31 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] (40 + 16 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (168 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (14 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (10 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (19 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (10 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (23 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (21 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.] (8 slides)
*[You must be registered and logged in to see this link.]


Worksheets
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] (history of the Atom paragraph)
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Quantum Mechanics and Electron Configuration (paragraph)
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Isotopes and Average Atomic Mass
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]Demonstrations
Bowling Ball – Dalton’s model of Atom
Hoberman Sphere – Atom is mostly empty space
Ceiling Tile with marbles (Gold Foil Experiment)
Magnets (8 small & 1 large round)
[You must be registered and logged in to see this link.] *[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]Dartmouth College
*[You must be registered and logged in to see this link.]Dartmouth College


Labs
Labs should be done under teacher supervision and all safety
issues should be addressed before beginning the lab.


*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]Brian Kerns [You must be registered and logged in to see this link.] ([You must be registered and logged in to see this link.])


Topics Review
Get a refresher on topics we use throughout the semester.

*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

Periodicity:
Lesson Plans & Lecture Outlines
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] (6 pages) ([You must be registered and logged in to see this link.]) [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.]
*[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Theo trungkien.dayhoahoc.com


------------------------------------------------------------------------------------------
Để ủng hộ cho bài viết hay các bạn hãy nhấn nút


Gửi Tin Nhắn Trong Diễn Đàn or Gửi Mail Xin Upload lại Tài Liệu Nếu Bạn Không Download Được!
Gmail:
[You must be registered and logged in to see this link.]
http://hungpham.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hungpham
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết