Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam
Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam
Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam
Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam
Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam
Sông núi nước Nam vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách Trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm,
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

-------------------------------------
Để vào diễn đàn Click Forum


Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam
Hoàng Sa - Trường Sa Là Của Việt Nam